ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้


โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8
"การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา


RMUTSV >> TO >> RUTS : LONG TERM PLAN FOR 20 YEAR