บทความแนวปฏิบัติที่ดีโครงการฯ เครือข่ายการจัดการความรู้ (มทร.+2 สถาบัน) ครั้งที่ 11 (นครราชสีมา)

บทความแนวปฏิบัติที่ดีโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน THAILAND 4.0" (มทร.อีสาน นครราชสีมา) <<<คลิก>>>