การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ (BPIKM) ครั้งที่ 2 “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”

การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์” <<<คลิก>>>