CoP 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2561 ► Fan Page Facebook ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2560 ► การสร้างนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 : การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ปีการศึกษา 2559 ► การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2558 ► การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
► ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC : โครงการวิจัยชุมชนต้นแบบ เพื่อพัฒนาด้านการอยู่อาศัยและพึ่งพาตนเอง
ปีการศึกษา 2557 ► -
ปีการศึกษา 2556 ► การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
ปีการศึกษา 2555 ► การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปีการศึกษา 2554 ► การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
ปีการศึกษา 2553 ► -
ปีการศึกษา 2552 ► การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม