โครงการฯ เครือข่ายการจัดการความรู้ (มทร.+2 สถาบัน) ครั้งที่ 12 "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม"

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม" <<<คลิก>>>