CoP 7 : การพัฒนานักศึกษา

 
  ปีการศึกษา 2561 ► ระบบลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ปีการศึกษา 2560 ► การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
  ปีการศึกษา 2559 ► การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ปีการศึกษา 2558 ► การนำวงจรคุณภาพ P>D>C>A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา
► การนำวงจรคุณภาพ P>D>C>A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา : การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาสู่การรับใช้สังคม
► การนำวงจรคุณภาพ P>D>C>A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
  ปีการศึกษา 2557 ► การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
  ปีการศึกษา 2556 ► การนำวงจรคุณภาพ P>D>C>A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา
  ปีการศึกษา 2555 ► -
  ปีการศึกษา 2554 ► -
  ปีการศึกษา 2553 ► ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  ปีการศึกษา 2552 ► -