CoP 3 : การบริการวิชาการ

ปีการศึกษา 2561  University Engagement การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2560 ► การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง : เครื่องผลิตแป้งสาคูนวัตกรรมเพื่อการผลิตระดับชุมชน
ปีการศึกษา 2559 ► การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปีการศึกษา 2558 ► การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง : บ่อดานจุดเริ่มต้นที่สร้างได้
ปีการศึกษา 2557 ► การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปีการศึกษา 2556 ► การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปีการศึกษา 2555 ► ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
► การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2554 ► การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2553 ► การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2552 ► แนวทางปฏิบัติงานบลริการวิชาการให้ประสบความสำเร็จ