แผนการจัดการความรู้

♦ แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

  • แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ระยะกลาง (5 ปี) ปีการศึกษา 2561 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                       

♦ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

  • แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
  • แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
  • แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)