สรุปผลรางวัล การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ (BPIKM) ครั้งที่ 2 “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”

สรุปผลรางวัลการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ (BPIKM) ครั้งที่ 2 “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”