CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ปีการศึกษา 2561 4 ปีของการทำงาน จกนักวิจัย กลายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ด้านออกแบบและผลิตอุปกรณ์-สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ปีการศึกษา 2560 ► การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สู่การเป็น Thailand 4.0 : ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย
ปีการศึกษา 2559 ► การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ปีการศึกษา 2558 ► -
ปีการศึกษา 2557 ► การค้นหาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
ปีการศึกษา 2556 ► งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
ปีการศึกษา 2555 ► การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
► การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ปีการศึกษา 2554 ► การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปีการศึกษา 2553 ► การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
► การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปีการศึกษา 2552 ► The Best Practice for Research Aspect