ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562
<<< รายละเอียด >>>

สรุปผลรางวัล การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ (BPIKM) ครั้งที่ 2 “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”

สรุปผลรางวัลการประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ (BPIKM) ครั้งที่ 2 “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”

การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ (BPIKM) ครั้งที่ 2 “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์”

การประชุมวิชาการการจัดการความรู้ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์” <<<คลิก>>>

โครงการฯ เครือข่ายการจัดการความรู้ (มทร.+2 สถาบัน) ครั้งที่ 12 "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม"

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม" <<<คลิก>>>

บทความแนวปฏิบัติที่ดีโครงการฯ เครือข่ายการจัดการความรู้ (มทร.+2 สถาบัน) ครั้งที่ 11 (นครราชสีมา)

บทความแนวปฏิบัติที่ดีโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 "การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน THAILAND 4.0" (มทร.อีสาน นครราชสีมา) <<<คลิก>>>

ผลการดำเนินงานโครงการฯ เครือข่ายการจัดการความรู้ (มทร.+2 สถาบัน) ครั้งที่ 11 (นครราชสีมา)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 (มทร.อีสาน นครราชสีมา) <<<คลิก>>>

สรุปผลรางวัลโครงการฯ เครือข่ายการจัดการความรู้ (มทร.+2 สถาบัน) ครั้งที่ 11 (นครราชสีมา)