CoP 8 : การดำเนินงานของสายสนับสนุน

ปีการศึกษา 2565 ► การประยุกต์ใช้ Microsoft Team สำหรับการบริหารงานและติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ปีการศึกษา 2564 ► การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์ CANVA
ปีการศึกษา 2563 ► การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2562 ► การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561 ► -
ปีการศึกษา 2560 ► -
ปีการศึกษา 2559 ► -
ปีการศึกษา 2558 ► -
ปีการศึกษา 2557 ► -
ปีการศึกษา 2556 ► -
ปีการศึกษา 2555 ► ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะด้วย Google Calendar
ปีการศึกษา 2554 ► -
ปีการศึกษา 2553 ► แนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ปีการศึกษา 2552 ► -