Blogs

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์

Thai

เกี่ยวกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์

                     ► มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลั

Thai

Pages