บทความแนวปฏิบัติที่ดี : ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน


<<< RMUT KM+2 #12 >>>

<<< RMUT KM+2 #11 >>>

<<< RMUT KM+2 #10 >>>

<<< RMUT KM+2 #9 >>>

<<< RMUT KM+2 #8 >>>

♦ การจัดการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ สําหรับการติดตามเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

นางสาวพรเพ็ญ จันทรา
นางสาวเพ็ญพักตร์ แกล้วทนงค์
นางสาวจีราวรรณ จิตรวิจารณ์
นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส
นางอุทัยทิพย์ จิตรมั่นธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ BPI KM #2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
♦ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Google Application สำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นายชนาธิป ลีนิน
นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม

 

กองวิเทศสัมพันธ์
และการประกันคุณภาพ
BPI KM #2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
♦ แนวปฏิบัติที่ดีการถ่ายทอดคู่มือการปฏิบัติงานวิจัยของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานวิจัย) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปวีณา ลมุลศรี คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พรเพ็ญ จันทรา
 ภัทราภรณ์ เพ็ชรจำรัส
 เพ็ญพักตร แกล้วทนงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ สารทเดือนสิบ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
Sart Day and Culture of Nakhon Si Thammarat Province
จิราภรณ์ ถมแก้ว
อมรรัตน์ ธนาวุฒิ
นารียา แข็งแรง
เดชนรินทร์ ตะปินา
ศุภชัย ทองเพ็ง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนงานวิจัย ประภาศรี ศรีชัย
เชิด คงห้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนา RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การพัฒนาบุคลากรคิดบวกอย่างสร้างสรรค์และสานสัมพันธ์ในองค์กร
Personnel Development: Think positively and creatively.

กัญญาภัทร แก้วประภาค
นงค์ฤดี รัตนบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน