กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์