CoP 7 : การพัฒนานักศึกษา

 
  ปีการศึกษา 2565 ► กระบวนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติสู่การเป็นนักนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
  ปีการศึกษา 2564 ► ระบบอัตโนมัติแบบออนไลน์สำหรับควบคุมการให้แสงเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายก้ามกุ้งกรณีศึกษาสาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
  ปีการศึกษา 2563  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
  ปีการศึกษา 2562  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
  ปีการศึกษา 2561 ► ระบบลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
  ปีการศึกษา 2560 ► การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
  ปีการศึกษา 2559 ► การพัฒนานักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ปีการศึกษา 2558 ► การนำวงจรคุณภาพ P>D>C>A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา
► การนำวงจรคุณภาพ P>D>C>A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา : การบูรณาการกิจกรรมนักศึกษาสู่การรับใช้สังคม
► การนำวงจรคุณภาพ P>D>C>A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
  ปีการศึกษา 2557 ► การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
  ปีการศึกษา 2556 ► การนำวงจรคุณภาพ P>D>C>A มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา
  ปีการศึกษา 2555 ► -
  ปีการศึกษา 2554 ► -
  ปีการศึกษา 2553 ► ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  ปีการศึกษา 2552 ► -