CoP 3 : วิชาการรับใช้สังคม

ปีการศึกษา 2565 ► เครื่องกวนแยมเมล่อนอัจฉริยะเพื่อยกระดับการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเมล่อน
ปีการศึกษา 2564 ► แปรรูปปลาสมุนไพรหญ้าหวานโดยเครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย์
 โครงการสร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล กิจกรรมที่ ๗ การพัฒนาอาชีพและทักษะแรงงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
ปีการศึกษา 2563  การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ปีการศึกษา 2562  การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
ปีการศึกษา 2561  University Engagement การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2560 ► การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง : เครื่องผลิตแป้งสาคูนวัตกรรมเพื่อการผลิตระดับชุมชน
ปีการศึกษา 2559 ► การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปีการศึกษา 2558 ► การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง : บ่อดานจุดเริ่มต้นที่สร้างได้
ปีการศึกษา 2557 ► การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปีการศึกษา 2556 ► การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ปีการศึกษา 2555 ► ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
► การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2554 ► การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2553 ► การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม
ปีการศึกษา 2552 ► แนวทางปฏิบัติงานบลริการวิชาการให้ประสบความสำเร็จ