บทความแนวปฏิบัติที่ดี : ประเภทอาจารย์


<<< RMUT KM+2 #12 >>>

<<< RMUT KM+2 #11 >>>

<<< RMUT KM+2 #10 >>>

<<< RMUT KM+2 #9 >>>

<<< RMUT KM+2 #8 >>>

♦ กระบวนการพัฒนาความรู้เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน กรณีศึกษารายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง
ผศ.วิไลลักษณ์ เกตุแก้ว
นายเอกราช มะลิวรรณ์

คณะศิลปศาสตร์

BPI KM #2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
♦ การบริการวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ Thailand 4.0 ด้วยเครื่องมือการจัดการความรู้ กรณีศึกษาบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นพดล โพชกำเหนิด คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการชุมชนนครศรีธรรมราช
Development of Environmental Packaging for Community Operators in Nakhon Si Thammarat.
สุพัตรา คำแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การบูรณาการการเรียนการสอนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Integration of Sufficiency Economy Teaching and Learning in the Life of Students at Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang Campus.
ผ่องศรี พัฒนมณี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง
RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Transfer of knowledge for professional skills development in Border Patrol Police School, Ban Baroy, Sadao District, Songkhla Province.
ณิชา ประสงค์จันทร์
 ระวิวรรณ พวงสอน
 นุชลี ทิพย์มณฑา
 จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา
คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
Knowledge Transfer of Biogas Technology to Strengthen the Community at Koh Sukorn, Palian District, Trang Province
สุปราณี วุ่นศรี
นพดล โพชกำเหนิด
คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การจัดการความรู้สู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
Knowledge Management to Conservation Local culture by Community participation.
อัครเดช ศิวรักษ์
เจตนา อินยะรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงานกับการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง
The Technology of the Saving Energy Stove and Knowledge Management for Building up Strong Community.
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
 นายพลชัย ขาวนวล
 และนางสุปราณี วุํนศรี
คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ กิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สeหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
Supplementary Activities for Scientific Laboratory Skills (Physics) for Primary School Students.
อดิศักดิ์ จิตภูษา
ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์
สรรชัย สอนกชกร
 
คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกระดับครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Technology Transfer of Biomass stove Production for Using as Alternative Energy Source at Household Level Following the Sufficiency Economy Philosophy.
นุชลี ทิพย์มณฑา
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
พลชัย ขาวนวล
ไพพรรณ มุํงศิริ
นงเยาว์ อินทสโร
ธนินธรณ์ ขุนจันทร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยากรชุมชนบ้านป่าพงศ์
RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การให้บริการทางวิชาการด้านการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงชายฝั่ง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่ง บ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
Academic Services Knowledge in Sufficiency Economy dimension for Sustainable to the coastal fishing community At the Coastal Fisheries Enterprise Group Ban Pak Klong, Bo Hin Sub-district, Sikao District, Trang Province.
วรรณกร พลพิชัย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง
RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
The communication for Extension of Organic Rice Growing Outcome in the Pak phanang river basin
อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์
สุขกมล รัตนสุภา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การบริการวิชาการด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ชุมชนชะแล้จังหวัดสงขลา
Academic service by enhancing wisdom to create value and benefits of tourism in Chalae community, Songkhla Province.
ปิยาภรณ์ อรมุต
งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดทำฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ปวีณ์กร สุรบรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ บัณฑิตนักการตลาด สานฝัน สร้างชุมชน
Graduate marketers create a dream build community.
สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากแป้งสาคู
Marketing Strategy of Sago Cracker Product.
สุพัตรา คำแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ การจัดการความรู้สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนบ้านปากคลอง จังหวัดตรัง
Knowledge Management to Strong and Sustainable of Ban Pak-klong Community, Trang Province.
กันย์สินี พันธ์วนิชดํารง
มาโนช ขําเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง
RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ การจัดการความรู้การเลี้ยงหอยแมลงภู่ร่วมกับปลากะพงขาวในบ่อดิน
Knowlegde management of Green Mussel (Perna viridis) integrated with Saebass (Lates calcarifer) rearing in Earthen Pond
กันย์สินี พันธ์วนิชดํารง
มาโนช ขําเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง
RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ ทักษะวิชาชีพเพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้: สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
The Technical Skills for Development of Learning Organization: Case Study of The Department of Rubber and Polymer Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat (saiyai) Campus.
อนุชิต วิเชียรชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยงานบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนตะโหมด
The knowledge transfer using Acedemic outreach service for strengthen Tamot Community.
ณิชา ประสงค์จันทร์
 นุชลี ทิพย์มณฑา
 สุดา บินสุริยะ
คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ นวัตกรรมการสอนแบบโครงงานบูรณาการการเรียนรู้สร้างสรรค์ชุมชน
The Innovation Project Based Learning Integrated to Created learning in Community
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ การบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ในชุมชนบ้านไสต้นวา จังหวัดตรัง
Integraty Sufficiency Economy Knowledge for Strong and Sustainable Community in Ban Sai ton wa, Trang Province.
ผ่องศรี พัฒนมณี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง
RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Knowledge Management to Development of Learning Ability in Science and Mathematic Subjects
สุนันทา ข้องสาย
ณัฐทิตา โรจนประศาสน์
สุดคนึง ณ ระนอง
มาลินี ฉินนานนท์
จันทรา อุยเอง
ลักษมี วิทยา
นฤทธิ์ กล่อมพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง
RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ 3Rs (Reuse Reduce Recycle) สร้างบุญ สร้างรายได้ เพื่อนักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนชัยมงคลวิทย์
Using 3 Rs (Reuse Reduce Recycle) to Create Merit and Income from Donations to Support Disadvantaged Students from Chaimongkolwit School
นุชลี ทิพย์มณฑา
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
ณิชา ประสงค์จันทร์
ไพพรรณ มุ่งศิริ
คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา
♦ นวัตกรรมการสอนปฏิบัติตามวิถีพอเพียงสู่การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Innovative Practices Based Teaching on Sufficiency to Creative Learning Skills in The 21st Century
สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา
♦ บัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน
Marketing Graduate building community
สุทธิกาญจน์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา
♦ ไตปลา วิถีชีวิตปักษ์ใต้ จากท้องถิ่นสู่ครัวโลก
Southern Thai Cuisine to Global: Tai Pla
สุพัตรา คำแหง คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา
♦ การจัดการความรู้และการบริการวิชาการเรื่องแก๊สชีวภาพแก่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นพดล โพชกำเหนิด คณะศิลปศาสตร์ RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา
♦ การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน
Academic Services for Building up Strong and Sustainable Community: Borhin, Trang Province.
กันย์สินี พันธ์วนิชดํารง
มาโนช ขําเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง
RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา
♦ การบูรณาการความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ในชุมชนบ้านปากคลอง จังหวัดตรัง
Integraty Economic Knowledge for Strong and Sustainable Community in Ban Pak-klong, Trang Province
เดือนรุ่ง ช่วยเรือง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง
RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา