ชนาธิป ลีนิน's blog

รู้จักแนวปฏิบัติที่ดี : Best Practice

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Best Practice png           แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงา

Thai

การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

              RMUTSV KM คือ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้เป็นผู้กำหนดแนวทาง กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ทั้งระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเว็บไซต์ "ภูมิพล

Thai

การจัดการความรู้คืออะไร : KM?

        การจัดการความรู้ หรือ KM : Knowledge Management คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสั

Thai

ติดต่อเรา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
♦ การจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ♦
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Thai

Pages