ชนาธิป ลีนิน's blog

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Thai

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
         มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)

         มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

Thai

Pages