คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปฏิบัติหน้าที่ : คุณเอื้อ


รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ : คุณอำนวย
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
รองประธานกรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
กรรมการ
 
ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
กรรมการ
 
นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ

นายเฉลิม ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการ
 
รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
กรรมการ
[กรรมการบริหารเครือข่ายฯ RMUT KM+2]
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธยา ภิรมย์
กรรมการ
[กรรมการบริหารเครือข่ายฯ RMUT KM+2]
 
นางอัจฉรา รัตนมา
กรรมการ
[กรรมการบริหารเครือข่ายฯ RMUT KM+2]


นางสาววีรวรรณ อำภา
กรรมการ
[กรรมการบริหารเครือข่ายฯ RMUT KM+2]

 
นางสาวกาญจนา คูนิอาจ
กรรมการ
[กรรมการบริหารเครือข่ายฯ RMUT KM+2]
 
นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม
กรรมการ
 
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดา ทองตั้ง
กรรมการ
 

นางสาวเสาวรภย์ สุวรรณกิจ
กรรมการ
   
นายภานุวัฒน์ หนูนคง
กรรมการ
[กรรมการบริหารเครือข่ายฯ RMUT KM+2]
 
นายชนาธิป ลีนิน
กรรมการและเลขานุการ
[กรรมการบริหารเครือข่ายฯ RMUT KM+2]