เกี่ยวกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัณฑิตพัฒนศิลป์

                     ► มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยร่วมกันโดยมีการลงนามความร่วมมือของอธิการบดี ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  ได้มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 1. ร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างคลังความรู้ 2. ร่วมกันบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนาระบบเครือข่ายการจัดการความรู้ 3. ร่วมกันรวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บ และยืนยันการเผยแพร่ความรู้ที่มีความพร้อมโดยการเผยแพร่สู่สาธารณะในระบบคลังความรู้ชุมชนผ่านเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ 4. ร่วมกันรวบรวมฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันและองค์กรเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ 5. ร่วมกันประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ และฐานข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการ

♦ วิสัยทัศน์  (Vision)

          เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้การจัดการความรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

♦ พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ที่เข็มแข็งและยั่งยืน
  2. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่และนำมาใช้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย
  3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

♦ ยุทธศาสตร์ (Strategy)

  1. สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ระหว่างเครือข่ายที่ยั่งยืน
  2. บูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบระหว่างเครือข่าย
  3. ส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมด้านการบริหารจัดการความรู้ระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง