กิจกรรมภายในโครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยกับการจัดการความรู้

  • กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติและการวิเคราะห์ AAR / RMUTSV KM Workshop”
  • กิจกรรมการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน “ภูมิพลังแห่งปัญญากับการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนปณิธานราชมงคลศรีวิชัย” (Wisdom and Knowledge Management through the Driven of RMUTSV Resolution)
  • กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 9 ชุมชนนักปฏิบัติ (9 CoP) “RMUTSV Community of Practice 2018 : RMUTSV 9CoP”
  • กิจกรรมนิทรรศการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัยการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “ภูมิพลังแห่งปัญญากับการจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อนปณิธานราชมงคลศรีวิชัย” (Wisdom and Knowledge Management through the Driven of RMUTSV Resolution)