นโยบายการจัดการความรู้

♦ ปณิธาน
             ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติได้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

 

♦ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV VISSION)
                 มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล  ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

♦ วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (RMITSV KM VISSION)
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (RMUTSV KM Best Practices)

 

♦ พันธกิจการจัดการความรู้ (RMUTSV KM MISSION)
               1. สร้างระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
               2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
               3. พัฒนาฐานความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรวบรวม จัดเก็บและสงวนรักษาผลผลิตทางปัญญาของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้

 

♦ นโยบายการจัดการความรู้
                1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
                2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย กำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานภายในดำเนินการตามประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
                3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีการจัดการความรู้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
                4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติและต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม
                5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก