บทความแนวปฏิบัติที่ดี : ประเภทนักศึกษา


<<< RMUT KM+2 #12 >>>

<<< RMUT KM+2 #11 >>>

<<< RMUT KM+2 #10 >>>

<<< RMUT KM+2 #9 >>>

<<< RMUT KM+2 #8 >>>

♦ หุ่นยนต์เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
Robot Recovered and Destroyed Explosives.
กษิดิศ มณีฉาย
ภัทรดิษฐ์ ศรีประดิษฐสกดิ์
กมลศรี กอเจริญ
ยศพล หาญพิชานันท์
อภิสิทธิ์ กลิ่นจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปาล์มสาคู
The Development of Product from Palm Sagu (Metroxylon sagu)
รักษณาลี จิตรรักษ์
กมลชนก นาสี
ชฎาพร เกลี้ยงจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ตำนานและความเชื่อ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Development of database system for measuring, legends and beliefs, to support the cultural tourism.
นฤมล แก้วมี
วรรณชนก เลิศธนกิจไพศาล
สุดารัตน์ ทองแก้ว
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Analysis and design of information systems to support ecotourism.
ชวิศา ราชพิบูลย์
มณทาทิพย์ ยอดไสว
อรวดี เหมทานนท์
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพันทหารช่างที่ 402
Analysis and design of Management System of 402th Engineer Battalion Community Welfare shop.
กุลยา จันทร์เดช
ณัฐวุฒิ วัฒนานิล
รุ่งอรุณ รัตนพันธ์
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง
Website Analysis and Design Database System Bankuanmaidaeng Children Development Center.
ชญานิศ ย่องนุ่น
ชัยมงคล นวลนุช
พฤทธิ์สร เกิดขุมทอง
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การพัฒนาข้าวแต๋น สร้างชุมชน
Khaotan created a community development.
สุภาวดี ผอมภักดี
กมลทิพย์ ไพรรัตน์
 จิรัตติกานต์ สงกรด
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันกรุบานซาอุ
Development of Web Application for Qurban Sau.
ศาสดา องศารา
กมลพร สัมฤทธิ์
อรอุมา เมฆหีต
นิธิพร วรรณโสภณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การพัฒนาน้ำดื่มชุมชนไผ่ทอง
Development Drinking water community Phai Thong.
ศิริวรรณ คำรอด
วรรณวิศา คล้ายนิมิตร
ไอลดา คงตุ้ง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะตามวิถีมุสลิม
Communication of goat raising wisdom by muslim way.
วศิน นิยมเดชา
รัชชานนท์ บุญฤทธิ์
ฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง
คณะเกษตรศาสตร์ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน : ล่องแก่งหนานมดแดง
Communication for developed tourism community : nan mod dang rafting trip.
ปริชญา เทพมณี
รัตนธิดา สุขรักษา
อัจจิมา ทองสง
อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #11
มทร.อีสาน
♦ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนงบประมาณ กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Analysis and design of information systems for budget plan management Case Study: Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya.
เกษราพร โสมาลี
 ธิดาวรรณ ยมเกิด
อุทัยรัตนแ แผ฾วศรี
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลธนาคารต้นไม้สำหรับชุมชนกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
The Development of Tree Bank Database System for Kapang Community ,Thung Song, Nakorn Si Thammarat
กมลศรี กอเจริญ
 วิสสุตา ขุนมี
 ชริยา นนทกาญจน์
 กลอยใจ ครุฑจ฾อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจโฮมสเตย์
Analysis and Design of Information Systems Management homestay
จิตตรา จินกระวี
ศิริญา สานุกูล
และกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #10
มทร.ตะวันออก
♦ การพัฒนาเครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคูของนักศึกษา สําหรับชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคู อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นที ชุมคง
ชัยวัฒน์ หลงละเลิง
พนม อินทฤทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา
♦ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนหมู่บ้านเขาชุมทอง
Management Information Systems for Khoachumtong Village Fund.
ศิริวรรณ สาราช
เนตรนภา พิทักษ์
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา
♦ ระบบสารสนเทศทะเบียนพระสังฆาธิการในสังกัดมหานิกาย จังหวัดนครศรีธรรมราช
Information system of Buddhist ecclesiastical monks registered in Maho Nikai Nakhon Si Thammarat province
อัจฉรา อ่องไล่
ธีรวัฒน์ แก้วสี
กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
คณะเทคโนโลยีการจัดการ RMUT KM+2 #9
มทร.ล้านนา