คลังความรู้ : ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
4 ปีของการทำงาน จากนักวิจัย กลายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ด้านออกแบบและผลิตอุปกรณ์-สิ่งของใช้ตกแต่งโดยใช้ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ คณะศิลปศาสตร์  
การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ สู่การเป็น Thailand 4.0 คณะวัทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<< DOWNLOAD >>>
การบริหารโครงการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ <<< DOWNLOAD >>>
เขียนข้อเสนอโครงร่างอย่างไรให้ได้งานวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว <<< DOWNLOAD >>>