ตราสัญลักษณ์
                    ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วยดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระราชลัญจกรประจำพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ


  •  สีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบความสำเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง (Color Code #FFFF00)


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นยางนา

          - ชื่อพันธุ์ไม้ : ยางนา
          - ชื่อสามัญ : Yang
          - ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb.
          - วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
         ต้นยางนา เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้อนุรักษ์ไว้ และพระราชทานเป็นกล้าไม้มงคลไปปลูกตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่เสมอ ลักษณะลำต้นสูงใหญ่เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผลกลมมีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก เมื่อผลหล่นจากต้นจะปลิวไกลไปตามกระแสลม เปรียบเสมือน การนำความรู้ ความเจริญงอกงามทางสติปัญญาไปรับ ใช้สังคมและพัฒนาอยู่เสมอ ดังผลยางที่ไม่หล่นอยู่กับที่

 


 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โนรากินรีศรีวิชัย                     รูปลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยทางภาคใต้และภาคกลางผสมผสานเข้าด้วยกัน คือ ส่วนหัวเป็นมโนราห์สอมเทริดปละตั้งแต่ลำตัวลงมาเป็นกินรี หมายถึง ความสามัคคีและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยออกแบบโดย อาจารย์พลากร พันธุ์มณี อาจารย์คณะศิปกรรมศาสตร์