วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
         มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)

         มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

         มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม (ระยะ 20 ปี)
         ระยะ 5 ปี ที่หนึ่ง  มหาวิทยาลัยแห่ง“นวัตกรรม” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง   (Innovative University) 

พันธกิจ (Mission)

         1. ผลิตกำลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
         2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
         3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
         4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ค่านิยมหลัก (Core Values) RUTS

         มหาวิทยาลัยกำหนดค่านิยมหลักขององค์กรซึ่งแทนด้วยตัวอักษร 4 ตัว คือ RUTS และใช้แทนชื่อย่อเดิมของมหาวิทยาลัย RMUTSV โดยมีความหมายดังนี้

         R = Responsibility                  

            รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

         U = Unity

            เป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวสามัคคี ทำงานเป็นทีม เสริมกำลัง สร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

         T = Technology and Innovation
            ตามทัน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาและการสร้างเครือข่าย

         S = Shining Wisdom     

            รัศมีแห่งปัญญา การสร้างปัญญาด้วยการฝึกฝนและสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความรักและศรัทธา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
        มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ

อัตลักษณ์ (Identity)

         มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

         สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity) 

         มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเสาหลักของภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับประเทศและสากล โดยกำหนดอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ไว้ดังนี้

         สงขลา                         การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

         รัตภูมิ                          การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

         ตรัง                            การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

         นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่    การจัดการเกษตรด้วยนวัตกรรม (นวัตกรรมเกษตร)

         นครศรีธรรมราช ขนอม               การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 

ภารกิจใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Input  ตัวป้อน

         1. กลุ่มบุคคลที่อยู่ในระบบการศึกษา (นักเรียน นักศึกษา)
         2. กลุ่มบุคคลที่อยู่นอกระบบการศึกษา

Process  สร้าง Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่เพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

         1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
            - นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)
            - การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)
            - การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)
         2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform) เพื่อสร้างคุณค่างานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
         3. การบริการวิชาการ (Social Engagement Platform) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม
         4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform) เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน
         5. การบริหารจัดการ (Modern Organization Management Platform) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

Output

         นักปฏิบัติมืออาชีพ

Outcome

         กำลังคนมีมาตรฐานระดับสากล ที่ก่อให้เกิดรายได้ระดับสูง

Impact

         1. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นประชาคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
         2. ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลเพิ่มขึ้น

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

         1. เป็นองค์กรสมัยใหม่
         2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
         3. พัฒนากำลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

         1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่
         2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์
         3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
         4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
         5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่

         เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดแนวคิด Platform การพัฒนาตามภารกิจใหม่ จำนวน 5 แนวคิด 7 Platforms ดังนี้

         1. แนวคิดด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 Platforms ดังนี้

             - นวัตกรรมการศึกษา (RUTS Education Innovation Platform)
             - การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ (Re-RUTS Lecturer Platform)
             - การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform)

         2. แนวคิดด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

             - การสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม (Research Platform)

         3. แนวคิดด้านการบริการวิชาการ

             - การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม (Social Engagement Platform)

         4. แนวคิดด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

             - วิสาหกิจวัฒนธรรม (Cultural Enterprise Platform)

         5. แนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กร

             - การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management Platform)