แผนการจัดการความรู้

♦ แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

  • แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ระยะกลาง (5 ปี) ปีการศึกษา 2561 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                       

♦ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)