คำสั่งการจัดการความรู้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
3 798/2564 21 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” (RUTS KM) ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
2 345/2561 7 มีนาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon
1 1025/2557 23 มีนาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon