การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

              RMUTSV KM คือ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้เป็นผู้กำหนดแนวทาง กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ทั้งระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเว็บไซต์ "ภูมิพลังแห่งปัญญาคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV Knowledge Source" เป็นช่องทางในการจัดเก็บ เผยแพร่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่สนใจ  มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บองค์ความรู้ 10 หมวด ครอบคลุมพันธกิจหลักในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

► ด้านการผลิตบัณฑิต
► ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
► ด้านการบริการวิชาการ
► ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
► ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทำงาน
► ด้านการพัฒนาบุคลากร
► ด้านระบบคุณภาพ
► ด้านแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
► กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
► Srivijaya Show&Share and Srivijaya VDO Disquisition