ภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัย


                                              "ภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัย" จากตราพระราชลัญจกรรูปดอกบัวบานแปดกลีบ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความคิดทำให้เกิดความเจริญงอกงามและพระมหาพิชัยมงกุฏเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและพระโพธิสัตว์ลักษณะศิลปะศรีวิชัย ตามหลักที่ปรากฏชัดโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปเคารพ มีลักษณะเด่นคือ มือ – เท้าใหญ่ ท่าทางแข็งทื่อแสดงถึงความสงบ ความเข้มแข็ง มั่นคง จากข้อมูลดังกล่าวจึงถ่ายทอดเป็นความรู้สึกลักษณะเฉพาะ โดยกำหนดทิศทางของกลีบบัวที่พุ่งขึ้นบนแล้วหักเป็นมุมฉาก แสดงถึงความเข้มแข็ง ความรวดเร็ว ความเจริญเติบโตของปัญญา เครื่องหมายอุนาโลม หมายถึง ความรู้และความสว่างแก่โลก แสดงถึงความเป็นสิริมงคล มีลักษณะรูปร่างพ้องกับเลขเก้าของตัวอักษรไทย (๙) อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแห่งนี้ จึงเรียกปติมากรรมแห่งนี้ว่า “ภูมิพลังแห่งปัญญา” โดยมีการทำพิธีและติดตั้ง ณ วงเวียนกลาง มทร.ศรีวิชัย สงขลา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ home icon png